Witaj w Rejestracji online FM GROUP Polska

Obowiązek informacyjny

FM GROUP Polska Artur Trawiński z zakładem głównym we Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej 247, NIP: 898-195-35-47 zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej działa w branży Multi Level Marketingu oferując szeroki wybór perfum, kosmetyków oraz produktów chemii gospodarczej. Prowadzimy działalność gospodarczą w oparciu o marketing wielopoziomowy, polegający na sprzedaży i promowaniu produktów poprzez budowanie sieci sprzedaży tworzonej przez ciąg rekomendacji.

Kandydat wyraża chęć przystąpienia do Klubu FM GROUP poprzez wypełnienie, za pośrednictwem strony internetowej www.fmgroup.pl formularza rejestracyjnego w zakładce „Rejestracja on-line”. Dla złożenia oferty przez kandydata koniecznym jest wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie koniecznym do wykonywania umowy o uczestnictwo w Klubie FM GROUP (Umowy Partnerskiej, Umowy).

W procesie rejestracji wymagane jest podanie unikalnego adresu e-mail oraz danych osobowych.

Zakończenie procesu rejestracji zgodnie z zawartą w niniejszym dokumencie instrukcją prowadzi do zawarcia umowy o uczestnictwo w Klubie FM GROUP (Umowy Partnerskiej), na mocy której Kandydat staje się członkiem Klubu FM GROUP.

Produkty FM GROUP dostępne są jedynie dla członków Klubu FM GROUP. Aby kupić nasze produkty musisz być członkiem Klubu FM GROUP (Partnerem Biznesowym). Możesz też, w określonych przypadkach, budować sieć sprzedaży oraz uzyskiwać prowizję w postaci rabatu lub wynagrodzenia.

Etapy:
  • Wypełnienie formularza pod adresem https://rejestracja.fmgroup.pl - złożenie oferty;
  • Potwierdzenia otrzymania oferty oraz warunkowe przyjęcie oferty wysyłane przez FM GROUP Polska na wskazany w formularzu adres e-mail wraz z linkiem aktywacyjnym;
  • Kliknięcie w link aktywacyjny (moment zawarcia umowy o uczestnictwo w Klubie FM GROUP);
  • Otrzymanie od FM GROUP Polska loginu oraz jednorazowego hasła i potwierdzenia zawarcia umowy.

Czynności techniczne składające się na zawarcie umowy

Poprzez wypełnienie formularzarejestracyjnego w zakładce „Rejestracja on-line”pod adresem https://rejestracja.fmgroup.pl Kandydat składa FM GROUP Polska ofertę zawarcia umowy o uczestnictwo w Klubie FM GROUP, na skutek, której Kandydat uzyska członkostwo w Klubie FM GROUP na zasadach w niej określonych, a także w Regulaminie Klubu FM GROUP, Planie Marketingowym oraz Kodeksie Etycznym

Oferta wiąże, jeśli FM GROUP Polska wyśle potwierdzenie jej otrzymania na unikalny adres e-mail wskazany przez Kandydata. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia oferty FM GROUP Polska prześle kandydatowi oświadczenie o warunkowym przyjęciu oferty. Warunkiem zawarcia Umowy jest kliknięcie w link aktywacyjny przesłany przez FM GROUP Polska w terminie 30 dni od jego wysłania. Kliknięcie potwierdza jednocześnie, że Kandydat wypełnił formularz w zakładce „Rejestracja on-line” na stronie internetowej www.fmgroup.pl.

Kliknięcie w link aktywacyjny powoduje wysłanie unikalnego żądania do serwera FM GROUP Polska. Serwer FM GROUP Polska przetwarza otrzymane zapytanie przesłane na skutek kliknięcia w link aktywacyjny, a następnie generuje odpowiedź do przeglądarki, procedura zawarcia umowy zostaje zakończona. Serwer FM GROUP Polska rejestruje datę i czas wysłanego zapytania tj. dokonanego kliknięcia w link aktywacyjny, IP zewnętrzne przypisane do komputera, z którego dokonano kliknięcia w link aktywacyjny oraz treść wysłanych do Kandydata wiadomości.

Skutki potwierdzenia otrzymania oferty

FM GROUP Polska wysyłając wiadomość z linkiem aktywacyjnym potwierdza otrzymanie oferty wstąpienia do Klubu FM GROUP oraz potwierdza jej warunkowe przyjęcie. Kliknięcie w link aktywacyjny jest równoznaczne z zawarciem Umowy.

FM GROUP Polska posługuje się Kodeksem Etycznym udostępnianym przed zarejestrowaniem się. Kodeks Etyczny jest także dostępny po zalogowaniu na stronie internetowej FM GROUP Polska pod adresem www.fmgroup.pl, jak również pod adresem: ul. Wrocławska 2a, 55-114 Szewce.

Umowa zawierana jest wyłącznie w języku polskim.

Treść oferty, a po jej przyjęciu treść Umowy jest utrwalana przez FM GROUP Polska na serwerach zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych. FM GROUP Polska stosuje politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych. Umowa jest przechowywana przez FM GROUP Polska. Treść umowy jest dostępna po zalogowaniu, a także może być udostępniona na wniosek Partnera Biznesowego na jego prośbę.

Dane wprowadzane są do systemu za pośrednictwem formularza „Rejestracji on-line”. Formularz umożliwia wykrycie błędu podczas wprowadzania poprzez zastosowanie aktywnych formatek. Dane te, aby mogły być wprowadzone muszą przybrać wymagany format. Błędne wprowadzenie danych przez kandydata a następnie zatwierdzenie ich poprzez wysłanie formularza może być skorygowane poprzez bezpośredni kontakt z Działem Reklamacji pod nr tel. 71 327 00 23-25, oraz 727 920 012 lub adresem e-mail reklamacje@perfumy.fm. Skorygowanie danych nastąpi za uprzednim ustaleniem tożsamości osoby wnoszącej o ich korektę. Formularz, za pośrednictwem, którego wysyłane są dane, chroniony jest protokołem SSL. Dane zawarte w formularzu są szyfrowane.

Cennik dostępny jest pod tym adresem oraz w sklepie internetowym pod adresem www.sklep.fmgroup.pl.

Zasady składania zamówień dostępne są pod adresem www.fmgroup.pl/site/howtoorder.
Informacje dotyczące zasad składania reklamacji również dostępne są pod adresem www.fmgroup.pl/site/howtoorder.

Partner Biznesowyma prawo odstąpić od umowy zawartej drogą elektroniczną w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia i w tym celu powinien złożyć w FM GROUP Polska oświadczenie. Partner Biznesowy może skorzystać ze wzoru dostępnego pod adresem: www.fmgroup.pl/panel/umowy (po zalogowaniu).

Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę (członkostwo w Klubie FM GROUP), z zachowaniem tygodniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.