FM GROUP Polska

Obowiązek informacyjny

FM GROUP Polska Artur Trawiński z zakładem głównym we Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej 247, NIP: 898-195-35-47 zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej działa w branży Multi Level Marketingu oferując szeroki wybór perfum, kosmetyków oraz produktów chemii gospodarczej. Prowadzimy działalność gospodarczą w oparciu o marketing wielopoziomowy, polegający na sprzedaży i promowaniu produktów poprzez budowanie sieci sprzedaży tworzonej przez ciąg rekomendacji.

Kandydat wyraża chęć przystąpienia do Klubu FM GROUP poprzez wypełnienie, za pośrednictwem strony internetowej www.fmgroup.pl formularza rejestracyjnego w zakładce „Rejestracja on-line”. Dla złożenia oferty przez kandydata koniecznym jest wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie koniecznym do wykonywania umowy o uczestnictwo w Klubie FM GROUP (Umowy Partnerskiej, Umowy).

W procesie rejestracji wymagane jest podanie unikalnego adresu e-mail oraz danych osobowych.

Zakończenie procesu rejestracji zgodnie z zawartą w niniejszym dokumencie instrukcją prowadzi do zawarcia umowy o uczestnictwo w Klubie FM GROUP (Umowy Partnerskiej), na mocy której Kandydat staje się członkiem Klubu FM GROUP. Uczestnictwo w Klubie FM GROUP może wiązać się z koniecznością zakupu zestawu startowego, w zależności od wybranego sposobu współpracy.

Cena zestawu startowego wynosi:
136,11 zł dla startera dużego;
35,90 zł dla startera mini,
155,00 zł dla startera prestige

Osoba rejestrująca się na statusie Odbiorcy nie musi zakupić zestawu startowego

Koszt wysyłki pojedynczego zestawu startowego wynosi: 14,00 PLN brutto w przypadku odbioru przesyłki w Paczkomatach InPost lub 18,00 PLN brutto w przypadku wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS.

FM GROUP Polska Artur Trawiński
ul. Żmigrodzka 247
NIP: 898-195-35-47;
REGON: 933001508
wpisany do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej,
adres do korespondencji:
ul. Wrocławska 2a, Szewce,
55-114 Wisznia Mała

REKLAMACJE
tel. (71) 327 00 23
(71) 327 00 24
(71) 327 00 25
kom. +48 727 920 012
e-mail: reklamacje@perfumy.fm

Produkty FM GROUP dostępne w cenach partnerskich są jedynie dla członków Klubu FM GROUP. Aby kupić nasze produkty bezpośrednio od FM GROUP Polska musisz być członkiem Klubu FM GROUP (Partnerem Biznesowym). Możesz też, w określonych przypadkach, budować sieć sprzedaży oraz uzyskiwać prowizję w postaci rabatu lub wynagrodzenia.

Etapy:
  • Wypełnienie formularza pod adresem https://rejestracja.fmgroup.pl - złożenie oferty;
  • Potwierdzenia otrzymania oferty oraz warunkowe przyjęcie oferty wysyłane przez FM GROUP Polska na wskazany w formularzu adres e-mail wraz z linkiem aktywacyjnym;
  • Kliknięcie w link aktywacyjny (moment zawarcia umowy o uczestnictwo w Klubie FM GROUP);
  • Otrzymanie od FM GROUP Polska loginu oraz jednorazowego hasła i potwierdzenia zawarcia umowy.

Czynności techniczne składające się na zawarcie umowy

Poprzez wypełnienie formularzarejestracyjnego w zakładce „Rejestracja on-line”pod adresem https://rejestracja.fmgroup.pl Kandydat składa FM GROUP Polska ofertę zawarcia umowy o uczestnictwo w Klubie FM GROUP, na skutek, której Kandydat uzyska członkostwo w Klubie FM GROUP na zasadach w niej określonych, a także w Regulaminie Klubu FM GROUP, Planie Marketingowym oraz Kodeksie Etycznym

Oferta wiąże, jeśli FM GROUP Polska wyśle potwierdzenie jej otrzymania na unikalny adres e-mail wskazany przez Kandydata. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia oferty FM GROUP Polska prześle kandydatowi oświadczenie o warunkowym przyjęciu oferty. Warunkiem zawarcia Umowy jest kliknięcie w link aktywacyjny przesłany przez FM GROUP Polska w terminie 30 dni od jego wysłania. Kliknięcie potwierdza jednocześnie, że Kandydat wypełnił formularz w zakładce „Rejestracja online” na stronie internetowej www.fmgroup.pl.

Kliknięcie w link aktywacyjny powoduje wysłanie unikalnego żądania do serwera FM GROUP Polska. Serwer FM GROUP Polska przetwarza otrzymane zapytanie przesłane na skutek kliknięcia w link aktywacyjny, a następnie generuje odpowiedź do przeglądarki, procedura zawarcia umowy zostaje zakończona. Serwer FM GROUP Polska rejestruje datę i czas wysłanego zapytania tj. dokonanego kliknięcia w link aktywacyjny, IP zewnętrzne przypisane do komputera, z którego dokonano kliknięcia w link aktywacyjny oraz treść wysłanych do Kandydata wiadomości.

Skutki potwierdzenia otrzymania oferty

FM GROUP Polska, wysyłając wiadomość z linkiem aktywacyjnym, potwierdza otrzymanie oferty wstąpienia do Klubu FM GROUP oraz potwierdza jej warunkowe przyjęcie. Kliknięcie w link aktywacyjny jest równoznaczne z zawarciem Umowy.

FM GROUP Polska posługuje się Kodeksem Etycznym Klubu FM GROUP udostępnianym przed zarejestrowaniem się. Kodeks Etyczny Klubu FM GROUP jest także dostępny po zalogowaniu na stronie internetowej FM GROUP Polska pod adresem www.fmgroup.pl, jak również pod adresem: Szewce, ul. Wrocławska 2a, 55-114 Wisznia Mała.

Umowa zawierana jest wyłącznie w języku polskim.

Treść oferty, a po jej przyjęciu treść Umowy, jest utrwalana przez FM GROUP Polska na serwerach zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych. FM GROUP Polska stosuje politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych. Umowa jest przechowywana przez FM GROUP Polska. Treść umowy jest dostępna po zalogowaniu, a także może być udostępniona na wniosek Partnera Biznesowego na jego prośbę.

Dane wprowadzane są do systemu za pośrednictwem formularza „Rejestracji online”. Formularz umożliwia wykrycie błędu podczas wprowadzania poprzez zastosowanie aktywnych formatek. Dane te, aby mogły zostać wprowadzone, muszą przybrać wymagany format. Błędne wprowadzenie danych przez kandydata, a następnie zatwierdzenie ich poprzez wysłanie formularza, może być skorygowane poprzez bezpośredni kontakt z Działem Reklamacji pod nr tel. 71 327 00 23-25 oraz 727 920 012 lub adresem e-mail: reklamacje@perfumy.fm. Skorygowanie danych nastąpi za uprzednim ustaleniem tożsamości osoby wnoszącej o ich korektę. Formularz, za pośrednictwem którego wysyłane są dane, chroniony jest protokołem SSL. Dane zawarte w formularzu są szyfrowane.

Ceny produktów dostępne są w katalogach pod tym adresem, jednak jako Partner Biznesowy będziesz mógł zakupić produkty z przysługującym Ci atrakcyjnym upustem w sklepie internetowym pod adresem www.sklep.fmgroup.pl.

Proces zamawiania krok po kroku opisuje dokument "Zasady składania zamówień", a informacje dotyczące składania reklamacji znajdują się w dokumencie "Reklamacje krok po kroku

Partner Biznesowy ma prawo odstąpić od umowy zawartej drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia i w tym celu powinien złożyć w FM GROUP Polska oświadczenie. Partner Biznesowy może skorzystać ze wzoru dostępnego pod adresem: www.fmgroup.pl/panel/umowy (po zalogowaniu).

Umowa Partnerska zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę (członkostwo w Klubie FM GROUP) z zachowaniem tygodniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.